Naruto Shippuuden - Uzumaki Naruto - TriEagles Studio (?)