My Little Pony - 1/7 - Sunset Shimmer - Bishoujo Statue - Kotobukiya (März 2021)