ARMS NOTE - 1/7 - Long Range Joshi Kosei - AmiAmi x AMAKUNI (Jan 2024)